Presentació

El Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya organitza el III Congrés Nacional d’Enginyeria Municipal, a Barcelona els dies 20 i 21 d’octubre del 2016.

El Congrés vol donar a conèixer, des de la perspectiva de les seves ponències, experiències, casos reals i debats, una sèrie de dades que facilitin no només la informació, sinó també el contingut real sobre l’Enginyeria Municipal i la tasca dels tècnics municipals davant les necessitats dels ciutadans i la situació econòmica dels ajuntaments.

Sembla generalment acceptat el criteri consistent en què tots els qui participen en la gestió del món local han d’abocar majoritàriament els seus esforços en la consecució de municipis on es planifiqui, prioritzi, s’implementi i s’integrin projectes i serveis amb l’objectiu fonamental de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, fent-ho compatible amb el desenvolupament del municipi sota una perspectiva de sostenibilitat i eficiència. Des d’aquesta consideració inicial, aquesta TERCERA EDICIÓ del Congrés d’Enginyeria Municipal, respectant en el fonamental les línies bàsiques sota les quals s’han desenvolupat els anteriors Congressos, es plantegen els següents objectius:

ELS OBJECTIUS DEL CONGRÉS SÓN:

  • Millorar la gestió municipal comptant amb la formació i experiència dels enginyers que presten els seus serveis a les administracions locals, plantejant una sèrie de ponències i debats que representin una major aproximació a problemàtiques concretes.
  • Promoure i desenvolupar l’intercanvi de coneixements i experiències entre els professionals del sector.
  • Intentar incrementar els nivells de comunicació i participació ciutadana en la concreció i execució dels projectes que més directament els afecten.
  • Conèixer les tendències actuals de la gestió municipal i presentar noves eines al servei dels tècnics municipals.
  • Compartir experiències i projectes entre els ajuntaments i les administracions locals.
  • Veure, estudiar i conèixer experiències i models internacionals.

Més informació sobre el Congrés